Duschsitsar

6 +
Modell R7410112
Färger

PLUS duschsits 450, manuellt höjdreglerbar

6 +
Modell R7310
Färger

PLUS duschsits 310, fast höjd

6 +
Modell R7320112
Färger

PLUS duschsits 310, manuellt höjdreglerbar

6 +
Modell R7320182
Färger

PLUS duschsits 310, manuellt höjdreglerbar

6 +
Modell R7408
Färger

PLUS duschsits 450, fast höjd

6 +
Modell R7410182
Färger

PLUS duschsits 450, manuellt höjdreglerbar

6 +
Modell R7420112
Färger

PLUS duschsits 450, manuellt höjdreglerbar

6 +
Modell R7420182
Färger

PLUS duschsits 450, manuellt höjdreglerbar

6 +
Modell R7430112
Färger

PLUS duschsits 450, manuellt höjdreglerbar

6 +
Modell R7430182
Färger

PLUS duschsits 450, manuellt höjdreglerbar

1 +
Modell R1600
Färger

VALUE uppfällbar duschsits, fast höjd